Cathedral Basilica of St. Joseph in San Jose California – Vương cung thánh đường Saint Joseph

Cathedral Basilica of St. Joseph in San Jose California - Vương cung thánh đường Saint Joseph

Cathedral Basilica of St. Joseph in San Jose California – Vương cung thánh đường Saint Joseph

The Cathedral Basilica of St. Francis of Assisi

The Cathedral Basilica of St Francis of Assisi

The Cathedral Basilica of St Francis of Assisi – Vương cung thánh đường Thánh Phanxicô ở Assisi

Cathedral of Saint Paul in Minnesota, US

Cathedral of Saint Paul - Nhà thờ Saint Paul ở Minnesota, Hoa Kỳ

Cathedral of Saint Paul – Nhà thờ Saint Paul ở Minnesota, Hoa Kỳ