Cathedral Basilica of St. Joseph in San Jose California – Vương cung thánh đường Saint Joseph

Cathedral Basilica of St. Joseph in San Jose California - Vương cung thánh đường Saint Joseph

Cathedral Basilica of St. Joseph in San Jose California – Vương cung thánh đường Saint Joseph

The Cathedral Basilica of St. Francis of Assisi

The Cathedral Basilica of St Francis of Assisi

The Cathedral Basilica of St Francis of Assisi – Vương cung thánh đường Thánh Phanxicô ở Assisi

Cathedral of Saint Paul in Minnesota, US

Cathedral of Saint Paul - Nhà thờ Saint Paul ở Minnesota, Hoa Kỳ

Cathedral of Saint Paul – Nhà thờ Saint Paul ở Minnesota, Hoa Kỳ

Cathedral Basilica of Saint Louis, Missouri, US

Cathedral Basilica of Saint Louis, Missouri, US - Vương cung thánh đường Saint Louis ở Missouri Hòa Kỳ

Cathedral Basilica of Saint Louis, Missouri, US – Vương cung thánh đường Saint Louis ở Missouri Hòa Kỳ

St Mary Of The Angels Catholic Church, Chicago, US

St Mary Of The Angels Catholic Church - Nhà Thờ St. Mary of the Angels Chicago Hoa Kỳ

St Mary Of The Angels Catholic Church – Nhà Thờ St. Mary of the Angels Chicago Hoa Kỳ

Washington National Cathedral US – Nhà thờ chính tòa Quốc gia Washington Hoa Kỳ

Washington National Cathedral US - Nhà thờ chính tòa Quốc gia Washington Hoa Kỳ

Washington National Cathedral US – Nhà thờ chính tòa Quốc gia Washington Hoa Kỳ

The Cathedral Church of St. John the Divine in New York

The Cathedral Church of St. John the Divine in New York

The Cathedral Church of St. John the Divine in New York