Consulate General of Vietnam in Washington DC

Consulate General of Vietnam in Washington DC – Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Washington DC Hoa Kỳ

Consulate General of Vietnam in Washington DC – Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Washington DC Hoa Kỳ

Consulate General of Vietnam in San Francisco

Consulate General of Vietnam in San Francisco

Consulate General of Vietnam in San Francisco, USA – Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco Hoa Kỳ

Embassy of Vietnam in Thailand

Embassy of Vietnam in Thailand - Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan

Embassy of Vietnam in Thailand – Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan

Embassy of Vietnam in Japan

Embassy of Vietnam in Japan - Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản

Embassy of Vietnam in Japan – Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.

Embassy of Viet Nam in USA

Embassy of Viet Nam in USA

Embassy of Viet Nam in USA – Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ

Embassy Of The Socialist Republic of Viet Nam In The United States Of America

Embassy Of The Socialist Republic of Viet Nam In The United States Of America

Embassy Of The Socialist Republic of Viet Nam In The United States Of America. Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Hoa Kỳ