US Embassy and Consulate in Vietnam

US Embassy and Consulate in Vietnam
US Embassy and Consulate in Vietnam – Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội Việt Nam

US Embassy and Consulate in Vietnam

U.S. Embassy Hanoi VietNam

The U.S. Embassy Hanoi is located at No 7 Lang Ha Street, Ba Dinh District in Hanoi, Vietnam.
Hours of operation are Monday – Friday, 8:00am to 5:00pm.
You may contact the Embassy switchboard at +84-24-3850-5000.

Appointments with the Ambassador or other Embassy Officials

Please send a fax to 84-24-3850-5010, or write to: 4550 Hanoi Pl, Washington DC 20521-4550

In Vietnam:
American Embassy: 7 Lang Ha Street, Hanoi, Vietnam

https://vn.usembassy.gov/

FB: https://www.facebook.com/usembassyhanoi

Youtube: https://www.youtube.com/user/achanoi

Flick: https://www.flickr.com/photos/achanoi

Google Map

LinkL https://goo.gl/maps/paDimnjTfvLbMu4r8

– U.S. Consulate General Ho Chi Minh City VietNam

The U.S. Consulate General Ho Chi Minh City is located at 4 Le Duan Blvd., District 1 in Ho Chi Minh City, Vietnam.

Hours of operation are Monday – Friday, 8:00am to 5:00pm.

Telephone: +84-28-3520-4200.

Please mail requests for meetings with the Consul General and other Consulate officials to 4 Le Duan Blvd., District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

The information for Embassy of U.S in VietNam may not be completely accurate. If you know any errors or have any additional information, please contact us to update. Thank you.

Google Map

Link: https://goo.gl/maps/6cyCDtKJqw87o8rr5

Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội Việt Nam

Số 7 Láng Hạ, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: +84-24-3850-5000

Fax: +84-24-3850-5010

FaceBook: https://www.facebook.com/usembassyhanoi

Youtube: https://www.youtube.com/user/achanoi

Flick: https://www.flickr.com/photos/achanoi

Website: https://vn.usembassy.gov/

Để hẹn gặp đại sứ hay các quan chức khác trong sứ quán, xin hãy gửi fax đến số 84-24-3850-5010 hoặc gửi thư tới địa chỉ:
Đại sứ quán Hoa Kỳ: Số 7 Láng Hạ, Hà Nội, Việt Nam

Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh Việt Nam

Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh đặt tại số 4 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Giờ làm việc từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu. Điện thoại: +84-28-3520-4200. Xin vui lòng gửi thư yêu cầu hẹn gặp Tổng Lãnh sự và các viên chức Lãnh sự khác đến địa chỉ số 4 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Thông tin về Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam có thể không hoàn toàn chính xác. Nếu bạn biết bất kỳ lỗi hoặc có bất kỳ thông tin bổ sung, vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật. Cảm ơn bạn.