Embassy of Vietnam in Thailand

Embassy of Vietnam in Thailand
Embassy of Vietnam in Thailand - Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan

Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in Thailand

Embassy of Vietnam in Bangkok Thailand

CONTACT THE EMBASSY

Add: 83/1 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok , Thailand
Tel: +66 (0) 2 251 3552; +66 (0) 2 251 5838; +66 (0) 2 251 7202
Fax: +66 (0) 2 251 7201; +66 (0) 2 251 7203
Email: vnemb.th@mofa.gov.vn
Website: https://vnembassy-bangkok.mofa.gov.vn​

Protect Vietnamese citizes: 00 844 62 844 844

Emergency number : +66 (0) 898966653 

Google Map

Link: https://goo.gl/maps/cbXJXa5tryUZnfwF9

Vietnamese General Consulate in Khon Kaen Thailand

 • Add: 159/12-13 Chata Phadung Rd, Nai Mueang, Mueang Khon Kaen District, Khon Kaen 40000, Thailand
 • Tel: +66-43-242190/+66-43-336049
 • Fax: +66-43-241154
 • Email: konkaen.th@mofa.gov.vn

Google Map

Link: https://goo.gl/maps/mykhv8G78CGpELYd6

Please note that the information for Embassy or Consulate of Vietnam in Thailand may not be up-to-date. If you find any error or have any additional information, kindly contact us to update.

There are 2 ways for travelers to apply Vietnam visa in Thailand:

1. Apply for a Vietnam visa from Vietnamese Embassy or Consulates in Thailand. Because the procedures and fees are subject to be varied from one embassy/consulate to another, kindly contact the embassy where you want to apply.

 • Note: Visa from Vietnamese Embassy is applicable for land, sea and air travelers.

2. Apply a visa on arrival to Vietnam from Thailand with us.

 • Note: It is applicable for air travelers only.

Need expert Vietnam Visa processing? Visit our website Vietnamvisaembassy.org or contact our customer care consultants via email or hotline: +84 9 88522908.

Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở Thái Lan

Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok Thái Lan

– Địa chỉ: 83/1 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok, Nước Thái Lan

– Điện thoại: +66 2 251 3552 / +66 2 251 5838 / +66 2 251 7202

– Số fax: +66 2 251 7201 / +66 2 251 7203

– E-mail: vnemb.th@mofa.gov.vn

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen Thái Lan

 • Địa chỉ: 65/6 Ctpdng đường, Muang ditrict, Khon Kaen 40000, Nước Thái Lan
 • Điện thoại: +66-43-242190/+66-43-336049
 • Số fax: +66-43-241154
 • E-mail: konkaen.th@mofa.gov.vn

Xin lưu ý rằng các thông tin cho Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Việt Nam tại Thái Lan có thể không được cập nhật thường xuyên. Nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi hoặc có bất kỳ thông tin bổ sung, xin liên hệ chúng tôi ..

Có 2 cách cho du khách nộp đơn xin thị thực Việt Nam tại Thái Lan:

1. Nộp đơn xin thị thực Việt Nam tại Đại sứ quán Việt Nam hoặc lãnh sự quán ở Thái Lan. Bởi vì các thủ tục và lệ phí có thể được thay đổi từ một đại sứ quán / lãnh sự khác, vui lòng liên hệ với Đại sứ quán gần nhất nơi bạn muốn làm thị thực.

 • Chú thích: Visa từ Đại sứ quán Việt được áp dụng đối với của khẩu đất liền, đường biển và đường hàng không..

2. Nộp dơn xin visa khi nhập cảnh vào Việt Nam từ Thái Lan với chúng tôi.

 • Chú thích: Chỉ được áp dụng cho du khách đi đường hàng không.

Nếu bạn cần chuyên gia xử lý Visa Việt Nam? Truy cập trang web của chúng tôi Vietnamvisaembassy.org hoặc liên hệ với chuyên gia tư vấn chăm sóc khách hàng của chúng tôi qua email hoặc đường dây nóng: +84 9 88522908.

Nguồn: vietnamvisaembassy.org