Embassy of Vietnam in Sweden

Embassy of Vietnam in Sweden
Embassy of Vietnam in Sweden - Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển

Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in Sweden

Embassy of Vietnam in Sweden

Below is the contact information of Embassy of Vietnam in Stockholm, Sweden, who will provide you with assistance and information on how to get a visa to Vietnam from Stockholm, Sweden.

Website: https://vnembassy-stockholm.mofa.gov.vn/

Contact the Embassy

Hotline: +46-700.267.295

Protect Vietnamese Citizens: 00 844 62 844844

Address: Orby Slottsvag 26, 12571 Alvsjo, Stockholm, Sweden

General line: +46-08-5562 1095; +46-08-5562-1077; +46-08-5562-1071

Fax: +46-08-5562 1080

Email: vnemb.se@mofa.gov.vn or info@vietnamemb.se

Website: www.vnembassy-stockholm.mofa.gov.vn

Google Map

Link: https://goo.gl/maps/AFwvsfXuM7ZV1jo26

The information for Embassy of Vietnam in Stockholm, Sweden may not be completely accurate. If you know any errors or have any additional information, please contact us to update. Thank you.

Đại sứ quán nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Tại Thụy Điển

Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển

​Đường dây nóng sứ quán: +46-700.267.295

Bảo hộ công dân: 00 844 62 844844

Địa chỉ: Orby Slottsvag 26, 12571 Alvsjo, Stockholm, Thụy Điển

Tổng đài: +46-08-5562 1095 /1077 /1071

Fax: +46-08-5562 1080

Email: vnemb.se@mofa.gov.vn hoặc info@vietnamemb.se

Thông tin về Đại sứ quán Việt Nam tại Stockholm, Thụy Điển có thể không hoàn toàn chính xác. Nếu bạn biết bất kỳ lỗi hoặc có bất kỳ thông tin bổ sung, vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật. Cảm ơn bạn.