Embassy of Vietnam in France

Embassy of Vietnam in France
Embassy of Vietnam in France – Đại Sứ Quán Việt Nam Tại Pháp

Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in France

Embassy of Vietnam in France

Website : http://ambassade-vietnam.fr​

CONTACT THE EMBASSY

Ambassade du Vietnam en France

Protect Vietnamese Citizens: 00 844 62 844844

​General line: +33-01-44146400

Adresse: 61 Rue de Miromesnil, 75008 Paris

Tel.: +33 01 44 14 64 00

Fax : +33 01 45 24 39 48

Email: info@ambassade-vietnam.fr

Website : https://vnembassy-paris.mofa.gov.vn

Google Map:

Link: https://goo.gl/maps/Q9qMDKTr6ib2AZvb7

The information for Embassy of Vietnam in France may not be completely accurate. If you know any errors or have any additional information, please contact us to update. Thank you.

Đại Sứ Quán Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Tại Pháp

Đại Sứ Quán Việt Nam Tại Pháp

Website: https://ambassade-vietnam.com/

Liên Hệ Đại Sứ Quán:

Bảo Hộ Công Dân: 00 844 62 844844

​Đường dây nóng sứ quán +33-01-44146400

Địa chỉ: 61 Rue de Miromesnil, 75008 Paris

Điện thoại: +33 01 44 14 64 00

Fax : +33 01 45 24 39 48

Email: info@ambassade-vietnam.fr

Website : https://vnembassy-paris.mofa.gov.vn

Thông tin về Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp có thể không hoàn toàn chính xác. Nếu bạn biết bất kỳ lỗi hoặc có bất kỳ thông tin bổ sung, vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật. Cảm ơn bạn.

Các Bộ Phần liên quan

Thị thực du lịch:

 • Số điện thoại: 01 44 14 64 13;
 • email: ls3@ambassade-vietnam.fr
Thị thực làm việc:
 • Số điện thoại: 01 44 14 64 21;
 • Email: ls3@ambassade-vietnam.fr
Hộ tịch:
 • Số điện thoại: 01 44 14 64 23 (từ 14:00 ~ 17:00 từ thứ 3 đến thứ 5)
 • Email: ls2@ambassade-vietnam.fr
Hợp pháp hoá:
 • Số điện thoại.: 01.44.14.64.00 (14:00 ~ 17:00),
 • email: info@ambassade-vietnam.fr
 • Theo dõi hồ sơ qua bưu điện: 01.44.14.64.23 (14:00 ~ 17:00 từ thứ 3 đến thứ 5), email: ls2@ambassade-vietnam.fr
Giấy miễn thị thực:
 • Số điện thoại: 01 44 14 64 17;
 • email: ls4@ambassade-vietnam.fr
Quốc tịch – Hộ chiếu – Giấy thông hành: