Embassy of Vietnam in Finland

Embassy of Vietnam in Finland
Embassy of Vietnam in Finland - Đại Sứ Quán Việt Nam Tại Phần Lan

Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in Finland

Embassy of Vietnam in Finland

Website: https://vnembassy-helsinki.mofa.gov.vn/

Contact The Embassy

Hotline: +358.9.62299033

Protect Vietnamese Citizens: 00 844 62 844844

Add: Kulosaarentie 12, 00570 Helsinki, Finland

Tel ​: +358-9- 622 99 00​  or  +358-9-5626302

​​​Fax: +358 9 622 99 022

Email: vietnamfinland@gmail.com

Website: http://www.vietnamembassy-finland.org/en​

https://vnembassy-helsinki.mofa.gov.vn

Google Map

Link: https://goo.gl/maps/rpqJPVZBvpePgnq36

The information for Embassy of Vietnam in Helsinki, Finland may not be completely accurate. If you know any errors or have any additional information, please contact us to update. Thank you.

Đại Sứ Quán Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Tại Phần Lan

Đại Sứ Quán Việt Nam Tại Phần Lan

Liên Hệ Đại Sứ Quán

Bảo Hộ Công Dân: 00 844 62 844844

Đường dây nóng Sứ Quán: +358.9.62299033

Địa chỉ: Kulosaarentie 12, 00570 Helsinki, Finland

Điện Thoại ​: +358-9- 622 99 00​  or  +358-9-5626302

Fax: +358 9 622 99 022

Email: vietnamfinland@gmail.com

Website: http://www.vietnamembassy-finland.org

https://vnembassy-helsinki.mofa.gov.vn