Embassy of Vietnam in Denmark

Embassy of Vietnam in Denmark
Embassy of Vietnam in Denmark – Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch

Embassy of the Socialist Republic of Viet Nam in the Kingdom of ​Denmark​

Embassy of Vietnam in Denmark

Website: https://vnembassy-copenhagen.mofa.gov.vn/

Contact The Embassy

Embassy of the Socialist Republic of Viet Nam in the Kingdom of ​

Embassy’s hotline: +45 39 18 39 32

Protect Vietnamese Citizens: 00 844 62 844844

​Address: Bernstorffsvej 30C, 2900 Hellerup, Denmark.

Telephone: +45 39 18 39 32

Fax: + 45 39 18 41 71​

Email: embvndk@mofa.gov.vn / embvndk@hotmail.com

Website: vnembassy-copenhagen.mofa.gov.vn​​

Google Map

Link: https://goo.gl/maps/VY1icaSs1xekRF8u9

The information for Embassy of Vietnam in Denmark may not be completely accurate. If you know any errors or have any additional information, please contact us to update. Thank you.

Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Đan Mạch

Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch

Liên hệ:

Đường dây nóng sứ quán: +45 39 18 39 32

Bảo hộ công dân: 00 844 62 844844

Địa chỉ: Bernstorffsvej 30C, 2900 Hellerup, Copenhagen, Đan Mạch

Điện thoại: +45 39 18 39 32

Fax: +45 39 18 41 71

E-mail: embvndk@mofa.gov.vn / embvndk@hotmail.com

Website: vnembassy-copenhagen.mofa.gov.vn​

Thông tin về Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch có thể không hoàn toàn chính xác. Nếu bạn biết bất kỳ lỗi hoặc có bất kỳ thông tin bổ sung, vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật. Cảm ơn bạn.